English

01.07.2016 | Informacja o przekształceniu formy prawnej spółki

app projekt SA
W związku z dynamicznym rozwojem APP-Projekt Sp. z o.o. uprzejmie informujemy, iż z dniem 30.06.2016 r. został zakończony proces przekształcenia spółki APP-Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę APP-Projekt Spółka Akcyjna.

APP-Projekt Spółka Akcyjna postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS zarejestrowana została w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000625567.

Przekształcenie nastąpiło w trybie art. 551 § 1 i nast. kodeksu spółek handlowych, ze skutkami określonymi w art. 553 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym spółce APP-Projekt Spółka Akcyjna (jako spółce przekształconej) przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki APP-Projekt Spółka z o.o. (spółki przekształcanej).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami bez zmian pozostały numery NIP i REGON, którymi posługiwała się spółka przekształcana. Nie uległa także zmianie wysokość kapitału zakładowego, który wynosi 100.000,00 zł.

Bez zmian pozostały dane teleadresowe spółki:
APP-Projekt S.A.
Ul. Kłobucka 23c/112
02-699 Warszawa
NIP: 521-33-41-816
Regon: 140130197
KRS: 0000625567
Kapitał zakładowy: 100.000,00 PLN

Przekształcenie formy prawnej spółki nie ma wpływu na ważność zawartych wcześniej umów. Prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach. Jesteśmy przekonani, że zmiana ta pozwoli nam na podjęcie kolejnych ciekawych wyzwań oraz dalszy rozwój firmy.

Z poważaniem,
Zarząd Spółki

Aktualny KRS APP-PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA

01.07.2016 | CAT - postęp prac [Czosnów]

cat 062016
W dniu 1 czerwca 2016 nastąpiło przekazanie placu budowy Generalnemu Wykonawcy.
W miesiącu czerwcu 2016 roku Generalny Wykonawca rozpoczął zwożenie na plac budowy kontenerów zaplecza socjalnego i prace przygotowawcze w postaci montażu dodatkowego, wewnętrznego ogrodzenia z siatki stalowej. Rozpoczęły się prace ziemne, usunięto warstwę żyzną z gruntu i złożono w tylnej części działki.

25.06.2016 | DIEHL - postęp prac [Namysłów]

deihl 062016
Na inwestycji „ Rozbudowa hali magazynowej z częścią Biurowo socjalną , wraz z budową wiaty na odpadki, budynku technicznego oraz budową dróg dojazdowych” wykonano od momentu przekazania placu budowy kierownikowi budowy tj.04.04.2016.
1. Wykonano rozbiórkę budynku magazynowego nr 2 wraz z utylizacją gruzu.
2. przygotowanie gruntu pod Halę A wraz z zagęszczeniem .
3. prowadzone są prace instalacji sanitarnej zewnętrzne TJ. kanalizacja deszczowa i wody hydrantowej.
4. została wykonana rampa tymczasowa  wraz z zadaszeniem.
5. poszerzona droga dojazdowa i wymieniona brama wjazdowa
6. droga tymczasowa z płyt drogowych na terenie budowy dla dostaw Diehl   
7. demontaż suwnicy  

15.06.2016 | MOKO - postęp prac [Warszawa]

moko 09 03 2016
Sytuacja na Moko:
Etap pierwszy (I)
-trwają odbiory lokatorskie lokali, poprawki i usuwanie usterek z lokali i części wspólnych budynków,
Etap drugi (II)
-obecnie trwają prace w zakresie montażu  grzejników, roboty instalacyjne elektryczne (montaż gniazd, łączników, przewodów instalacyjnych oraz innych elementów),
-prace na terenie wokół budynków i na zewnętrznych ich częściach (elewacje, balkony) są nieznacznie utrudnione przez pogodę,
- prace tynkarskie w lokalach zostały zakończone, trwają ostatnie prace malarskie i poprawki tynków,
- prace w zakresie wykończenia części wspólnych budynku posuwają się powoli do przodu ( klatki schodowe i korytarze są otynkowane, trwa montaż sufitów podwieszanych, na części klatek schodowych i korytarzy ułożono gres, na części korytarzy trwają prace malarskie)

23.05.2016 | Inwestycja „Dąbrowskiego 40” – postęp prac [Wrocław]

dąbrowskiego 40 wrocław
Budowa budynku mieszkalno-usługowego z garażem podziemnym i infrastrukturą terenu wraz z rozbiórką istniejącej zabudowy pawilonowej przy ul. Dąbrowskiego 40 we Wrocławiu.

Zakończono realizację  stanu surowego zamkniętego Budynku.Przystąpiono do realizacji etapu robót związanych z wykonaniem obiektu w Standardzie Deweloperskim i całą infrastrukturą techniczną i drogową na Nieruchomości, w tym wykonanie wszystkich robót objętych Pozwoleniami na Budowę.
09.03.2016 | Aktualizacja: Status inwestycji Moko [Warszawa]

moko 09 03 2016

etap 1
Trwają prace przygotowawcze pod odbiór budynku przez PINB.Przewidywane prawomocne pozwolenie na użytkowanie do31.05.2016;…….

etap 2
Trwa tynkowanie mieszkań oraz roboty elewacyjne.przewidywane prawomocne pozwolenie na użytkowanie do 31.10.2016
15.02.2016 | Aktualizacja: Postęp prac inwestycja "Willa Fabrykanta"

willa fabrykanta

Od 28.01. trwają prace dekarskie na dachu – połać południowa. Zdemontowano istniejące pokrycie na połaci wschodniej i zachodniej. Trwa skucie tynku na ścianie wschodniej, czyszczenie ściany południowej, wymiana nadproży wewnątrz budynku, zamurówki ubytków i otworów wewnątrz. Przygotowano też dwie sekcje pod prace izolacyjne na zewnątrz od strony północnej.
Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera