English

GENERALNY WYKONAWCA

Jako Generalny Wykonawca, przy pomocy współpracujących z nami podwykonawców, zobowiązujemy się zapewnić realizację całości robót budowlanych niezbędnych do wykonania inwestycji, gwarantując przy tym profesjonalne i efektywne przeprowadzenie procesu budowlanego.
Do naszych obowiązków w tym zakresie należy:

  • protokolarne przejęcie terenu budowy,
  • wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, Specyfikacją Techniczną, dokumentacją projektową, Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, prawem budowlanym, polskimi normami i innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych,
  • prowadzenie dziennika budowy,
  • uzyskanie we własnym zakresie wymaganych zezwoleń związanych z realizowanymi przez niego robotami,
  • koordynacja robót Generalnego Wykonawcy z innymi wykonawcami,
  • prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż.,
  • reprezentowanie Inwestora przed organami administracyjnymi i innymi organami lub podmiotami oraz uczestniczenie w kontaktach z przedstawicielami władz państwowych i samorządowych w zakresie uzyskiwania zezwoleń, decyzji i dokonywania uzgodnień, zatwierdzeń, opinii i sprawdzeń,
  • zgłoszenie zakończenia robót budowlanych poprzez dokonanie stosownych wpisów w dzienniku budowy, zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera