English

Kontroler kosztów

Kontroler kosztów – osoba odpowiedzialna za szeroko rozumianą kontrolę kosztów, która może opierać się na:
- ocenie zarządzania kosztami,
- analizie faktur pod względem ich zasadności,
- weryfikacji analiz, prognoz, budżetów i sprawozdań finansowych wraz z elementami kontroli biznesowej,
- przygotowaniu realizacji kosztów kontraktów inwestycyjnych,
- nadzorze i bieżącym sprawdzaniu realizacji kosztów danego projektu inwestycyjnego,
- weryfikacji i wyjaśnianiu odchyleń od zaplanowanego budżetu,
- sporządzaniu analiz i raportów z wynikami finansowymi.

Inżynier budowy

Inżynier budowy – osoba, która uczestniczy w pracach projektowych lub pełni funkcje techniczne na budowie . Ze względu na różnorodność obiektów budowlanych uprawnienia budowlane uzyskiwane przez Inżyniera Budowy udzielane są w danej specjalności. Uzyskanie uprawnień budowlanych w danej specjalności wymaga od Kandydata ukończenia studiów wyższych, odbycia praktyki zawodowej oraz zdania egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.

Aby uzyskać uprawnienia budowlane do projektowania, niezbędne jest odbycie dwuletniej praktyki przy sporządzaniu projektów oraz rocznej na budowie. Natomiast w przypadku uprawnień do kierowania robotami budowlanym wymagana jest przynajmniej dwuletnia praktyka na budowie. Praktyka zawodowa jest pracą polegającą na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego – jest jednym z uczestników procesu budowlanego i jako przedstawiciel Inwestora na budowie, posiadający uprawnienia do kontroli przebiegu realizacji inwestycji, jest odpowiedzialny za zgodność wykonywanych prac zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę, posiadanymi zezwoleniami i normami oraz ich jakość i terminowość.

Musi posiadać:
- uprawnienia budowlane wykonawcze do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
- wiedzę techniczną,
- doświadczenie dostosowane do rodzaju robót budowlanych,
- być członkiem odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
- posiadać ważne ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej.

Generalny Wykonawca

Generalny Wykonawca – jest to osoba lub jednostka wykonująca roboty budowlane i instalacyjne na postawie zawartej z Inwestorem umowy, reprezentowana na terenie budowy przez Kierownika Budowy. Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżący nadzór na budowie inwestycji, zarządzenie dostawami oraz obieg informacji w trakcie trwania inwestycji budowlanej.

Projekt przetargowy

Projekt przetargowy – jest częścią dokumentacji przetargowej i zawiera opis oraz specyfikację. Projekt przetargowy ma na celu zilustrowanie planowej inwestycji, aby na jego podstawie mogła być opracowana oferta na wykonanie robót budowlanych wraz z ich całkowitym kosztem i harmonogram realizacji.

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy obejmująca przede wszystkim pozwolenie na budowę z projektem budowlanym z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, opisy i rysunki służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, geodezyjne pomiary powykonawcze, książki obmiaru oraz dziennik montażu. Przedmiotowa definicja tego pojęcia zawarta jest w prawie budowlanym (art. 3 pkt 17 PB). Przygotowanie dokumentacji powykonawczej należy do podstawowych obowiązków Kierownika Budowy. Dokumentacja powykonawcza po zakończeniu budowy i oddaniu obiektu budowlanego do użytkowania podlega przekazaniu przez Inwestora na rzecz właściciela lub zarządcy danej nieruchomości.

Projekt budowlany

Projekt budowlany - to dokument przedstawiający zakładane rozwiązania projektowe planowanej inwestycji. Jest to opracowanie niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, które jest podstawą do realizacji inwestycji.

Projekt budowlany powinien zawierać:
- projekt zagospodarowania działki lub terenu,
- projekt architektoniczno-budowlany,
- oświadczenia jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za zapewnienie dostaw m.in. energii, gazu, wody,
- w zależności od potrzeb: wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.

Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy – dokument opracowany na podstawie zatwierdzonego przez inwestora projektu wstępnego oraz Projektu Budowlanego stanowiącego załącznik do pozwolenia na budowę. Stanowi podstawowy element dokumentacji projektowej (wykonawczej) i jest opracowywany dla poszczególnych obiektów/zadań. Projekt ten sporządzany jest w celu uszczegółowienia rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym. Służy do wykonania robót, kontroli ich jakości oraz odbioru obiektów. Projekt wykonawczy zawiera zbiór technicznych dyspozycji dla wykonawców inwestycji.

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę – dokument urzędowy otrzymany w drodze decyzji administracyjnej zezwalający na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego (art. 3 pkt 15 Prawa budowlanego, Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 t.j. z późniejszymi zmianami).

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - MPZP

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - MPZP – akt prawa miejscowego przyjmowany w formie uchwały Rady Gminy na podstawie wcześniej uchwalonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W planie powinny znaleźć się m.in. informacje o:
- przeznaczeniu terenów,
- liniach rozgraniczających ulice,
- drogach publicznych,
- liniach zabudowy,
- granicach terenów chronionych (np. strefy ochrony konserwatorskiej),
- zasadach i warunkach podziału terenów na działki budowlane.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składa się z opisu (tekst planu zawartego w uchwale Rady Miasta) oraz rysunku planu (część graficzna załączona do uchwały). Tekst i rysunek wzajemnie się uzupełniają.

Warunki zabudowy/ Decyzja o warunkach zabudowy

Warunki zabudowy / Decyzja o warunkach zabudowy – decyzja właściwego urzędu, w której określa się przeznaczenie danego terenu /działki pod określone inwestycje budowlane. Decyzja taka reguluje m.in. wymagania dotyczące budynku: dopuszczalna wysokość, kształt, rodzaj pokrycia i kąt nachylenia dachu, sposób posadowienia na działce. Warunki zabudowy stanowią narzędzie planowania przestrzennego. Decyzja WZ wydawana jest dla terenów, na których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera