INFORMACJA OD ADMINISTRATORA DANYCHINFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH

 

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego z Państwa udziałem i zawarcia umowy z wybranym kandydatem. Odmowa udostępnienia danych przez Państwa spowoduje niemożność udziału Państwa w aktualnym lub przyszłym procesie rekrutacyjnym oraz ewentualnego zawarcia odpowiedniej umowy.

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacyjnym jest APP-Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kłobucka 23c/112, 02-699 Warszawa. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych.

Państwa dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Przetwarzanie będzie prowadzone w celu:

1) przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacyjnego wskazanego w ogłoszeniu, również na podstawie przepisów prawa tj. art. 221 § 1, art. 223 Kodeksu pracy w zw. z art. 88 RODO;

2) niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie nawiązaniem stosunku pracy lub współpracy, o którym mowa w ogłoszeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

3) ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacyjnym, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Pozostałe Państwa dane osobowe, podane dobrowolnie, przetwarzane będą na podstawie Państwa zgody, którą wyrażają Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez APP-Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Jeżeli chcą Państwo, aby podane w zgłoszeniu dane osobowe i CV były wykorzystane również podczas innych rekrutacji prowadzonych przez APP-Projekt S.A. uprzejmie prosimy, aby wskazać to w Państwa zgłoszeniu w sposób wyraźny, np. zamieszczając tej treści zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez APP-Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 23c/112 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”.

Taką zgodę mogą Państwo w każdym czasie cofnąć, kontaktując się z APP-Projekt S.A. pod adresem email office@app-projekt.pl. Przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W ramach czynności przetwarzania Państwa danych nie dochodzi do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Państwa dane będą przetwarzane do czasu zakończeniu procesu rekrutacyjnego, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia nadesłania zgłoszenia, a gdy Państwa dane przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres do chwili otrzymania sprzeciwu, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w tym celu. Ponadto Państwa dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z procesem rekrutacyjnym wynikające z przepisów prawa cywilnego lub prawa pracy.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), takie jak: firmy księgowe, kancelarie prawnicze, firmy informatyczne, firmy oferujące usługi w zakresie archiwizacji dokumentów. Państwa dane mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony Państwa danych osobowych (Google i in.). Google przystąpiła do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO.

 

W razie pytań można się z nami skontaktować pod adresem e-mail office@app-projekt.pl.